Nabór 1/2018 wniosków o dofinansowanie

NABÓR 1/2018

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”
Informuje o przeprowadzeniu pierwszego  naboru wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.
I.    Termin składania wniosków: 16 sierpnia 2018r. – 30 sierpnia 2018r.
II.    Miejsce i tryb składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 7:00 do 15:00.


Ranking operacji wybranych do dofinansowania:

Cel 1 : Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury –  limit dostępnych środków 1 161 000,00 zł. Wybrano trzy operacje do dofinansowania.

 

Cel 2 : Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury –  limit dostępnych środków 1 664 641,21 zł. Wybrano szesnaście operacji do dofinansowania.

Cel 3 : Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu – limit dostępnych środków 160 791,42 zł. Wybrano jedną operację do dofinansowania. 

Cel 4 : Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego –  limit dostępnych środków 1 367 639,40 zł. Wybrano sześć operacji do dofinansowania.

Cel 5 : Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską -limit dostępnych środków 304 136,06 zł. Wybrano cztery operacje do dofinansowania.              

Skip to content