Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Nowe umowy podpisane

Written by | Published in: Wydarzenia |

 
 
W dniu 9 lutego 2018r. o godz. 11 (sala 108) zostaną podpisane dwie umowy
o dofinansowanie z beneficjentami Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
   

Beneficjent: Robert  Tomasz Rossowski

Tytuł operacji: „Rozwój Ośrodka Rybacko – Wędkarskiego AZYL w Mironicach”. 

Celem operacji jest rozwój działalności Ośrodka Wędkarskiego „AZYL” w Mironicach poprzez jego modernizację (tj. rozbudowa smażalni, przebudowa budynku letniskowego, budowa kotłowni
i chłodni oraz zakup wyposażenia) i wprowadzenie nowych usług opartych na lokalnych zasobach służących rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury oraz utworzenie dwóch miejsc pracy.

Kwota dofinansowania: 99 053,00 zł.Beneficjent: „Gmina Kłodawa”

Tytuł operacji: „Propagowanie ratownictwa wodnego oraz rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR poprzez stworzenie wielofunkcyjnego obiektu OSP
w miejscowości Santocko”

Celem operacji jest wzrost aktywności społecznej mieszkańców gminy Kłodawa oraz współpracy międzysektorowej, a także propagowanie ratownictwa wodnego oraz rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez budowę i wyposażenie sali na cele społeczno-kulturalne, która będzie znajdowała się w  budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Santocko.

Kwota dofinansowania: 155 007,00 zł.

  

                               

 

                       

Uroczyste podpisanie umów

Written by | Published in: Wydarzenia |

 
 W dniu 28.11.2017 r.  o godzinie 10.00 odbyło się uroczyste podpisanie umów. Samorząd województwa reprezentował Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn i Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Wojciech Kozieja. 

1.
Beneficjent: Zenard Piekarnia S.C. Zenon Przybył, Ryszard Świerkowski
Tytuł operacji: „Rozwój działalności gospodarczej i utrzymanie miejsca pracy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia”. Zakup obejmuje zakup samochodu dostawczego Fiat Ducato Furgon i Piec cukierniczy GT 1200.

Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej i utrzymanie miejsc pracy związanej
z produkcją wyrobów piekarniczych i cukierniczych oraz ich transportem.

Kwota dofinansowania 54 446,00 zł.

2.
Beneficjent: Stowarzyszenie ,,Świniary-Wieś między Wartą a Puszczą”

Tytuł operacji: „Przystań dla aktywności rybackiej”

Celem operacji jest wzrost aktywności społecznej mieszkańców Pojezierza Dobiegniewskiego oraz wspieranie inicjatyw społecznych i edukacyjnych poprzez doposażenie w sprzęt.

Kwota dofinansowania 19 020,00 zł.

3.
Beneficjent: Tomasz Krzyżanowski

Tytuł operacji: „Rozwój działalności gospodarczej i utrzymanie miejsca pracy poprzez zakup nowoczesnych maszyn”

Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług melioracyjnych służących rozwojowi obszarów rybackich na terenie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” poprzez zakup maszyn i utrzymanie jednego miejsca pracy.

Kwota dofinansowania 44 492,00 zł.

4
Beneficjent: Tomasz Hołyński

Tytuł operacji: „Płyń do Tankowa. Posmakuj historii”

Operacja polega na zakupie kajaków, wioseł, kamizelek asekuracyjnych, samochodu, namiotu, stołów i krzeseł

Celem operacji jest wzrost zatrudnienia w wyniku wprowadzenia innowacyjnych produktów turystycznych

Kwota dofinansowania 45 200,00 zł.

5
Beneficjent: Donata Golec

Tytuł operacji: „Rozwijanie działalności gospodarczej prowadzonej przez P.H.U. Donata Golec poprzez rozbudowę zaplecza gospodarczo-magazynowego oraz zakup wyposażenia”

Celem operacji jest rozwój obszarów rybackich poprzez wzmocnienie potencjału P.H.U. Donata Golec, rozwój świadczonych usług oraz utworzenie nowego miejsca pracy.

Kwota dofinansowania: 97 231,00 zł

6
Beneficjent: Powiat Strzelecko-Drezdenecki

Tytuł operacji: Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z układem komunikacyjnym na dz. nr 445/88 w Strzelcach Krajeńskich

Celem operacji jest propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych, co wpłynie na rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. Niniejsza inwestycja przyczyni się do doposażenia infrastruktury turystycznej w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru, jakim jest układ urbanistyczny miasta Strzelce Krajeńskie. Ponadto, realizacja przedmiotowej operacji przyczyni się do rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, ponieważ
z nowopowstałego parkingu będą korzystali również użytkownicy infrastruktury sportowej znajdującej się w bliskim sąsiedztwie inwestycji. Oprócz tego, wybudowany obiekt sam po części będzie stanowił infrastrukturę turystyczną/rekreacyjną, z uwagi na fakt wbudowania dekoracyjnej wiaty na rowery wraz z ławkami parkowymi w otoczeniu wykonanych w ramach projektu nasadzeń.

Kwota dofinansowania: 299 990,00 zł


  

                               

 

                       

 
 Podpisanie Umowy z Beneficjentem
Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Priorytet 4.  Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w dniu 13 listopada 2017r.Sala Konferencyjna 108 godz. 11-ta.

Beneficjent:
Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania ,, Pojezierze Dobiegniewskie”
miejscowość : Dobiegniew,  gmina: Dobiegniew,  powiat: Strzelecko-Drezdenecki.


1.    Tytuł operacji : ,,Smaki Pojezierza – VI Regionalny Dzień Rybaka”
 Operacja polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu imprezy
pt. ,,Smaki Pojezierza – VI Regionalny Dzień Rybaka”.
Celem głównym operacji jest wzrost aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców zamieszkujących teren-obszaru Lokalnej Strategii  Rozwoju Pojezierza Dobiegniewskiego.
Celem szczegółowym operacji jest wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do tworzenia przyjaznego rybactwu otoczenia oraz wzrost aktywności i współpracy organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych (sektor rybacki, handlowy, gastronomiczny), samorządy z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Pojezierza Dobiegniewskiego.
Promocja produktów rybactwa i spożywania ryb śródlądowych, edukacja ekologiczna , integracja środowiska rybackiego ze społecznościami lokalnymi, Promocja  Obszarów zależnych od rybactwa oraz rozpowszechnianie informacji  o Programie Operacyjnym
,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
Realizacja operacji w wysokim stopniu przyczyni się do realizacji celów i przedsięwzięć założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Dobiegniewskie.
Kwota dofinansowania  49.830,00  złotych.


Umowę z strony Województwa Lubuskiego podpisze:
Stanisław Tomczyszyn -  Wicemarszałek Województwa Lubuskiego.

Z strony Stowarzyszenia RLGD ,,Pojezierze Dobiegniewskie”.
Kazimierz Szmit – Prezes Stowarzyszenia.
Tadeusz Bednarczuk – Wiceprezes Stowarzyszenia.

  

                               

 

                       

 
 Podpisanie umów z Beneficjentami
Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” 2014-2020 Priorytet 4.  Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej w dniu 08 listopada 2017r.Sala Konferencyjna 108 godz. 13.00

Beneficjenci:
1.    Gmina Skwierzyna  pow. Międzyrzecki operacja pt.  ,,Utworzenie  Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego w Skwierzynie szansą na rozwój turystyki w regionie”.
Projekt polegający na budowie stanicy wędkarskiej, wiaty biesiadnej, ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą. 
Kwota dofinansowania  300.000.00  złotych.

2.    Augustyniak Daniel zamieszkały w  m. Danków  pow. Strzelecko-Drezdenecki operacja pt.
 ,, Zakup ciągnika rolniczego oraz kosiarki wysięgnikowej na potrzeby podjęcia działalności gospodarczej,,
Projekt polegający na zakupie w/w sprzętu którym będzie świadczył usługi osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym usługobiorcom na terenie Lokalnej Strategii Rozwoju Pojezierza Dobiegniewskiego.
Kwota dofinansowania  161.884.00 złotych.

3.    Zakład Usługowo Handlowy Jacek Pieluszczak  zamieszkały w  m. Drezdenko pow. Strzelecko-Drezdenecki, operacja pt.  ,,Nowoczesne Centrum Kosmetologiczno-Kosmetyczne.
Projekt polegający na zakupie  urządzenia laserowego,  mającego na celu poszerzenie zakresu usług kosmetologiczno-kosmetycznych.
Kwota dofinansowania  39.200.00  złotych.

Umowy z strony Województwa Lubuskiego podpisywał będzie:
Wicemarszałek  Stanisław Tomczyszyn