Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Po Ryby 2007-2013

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Dokumenty

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2011r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizacje środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Pobierz plik >> (.pdf 407 kB)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa. Pobierz plik >> (.pdf 302 kB)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013” na lata 2007-2013. Pobierz plik >>(.pdf 407 kB)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”.Pobierz plik >> (.pdf 303 kB)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie  warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Pobierz plik >> (.pdf 253 kB)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizacje środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Pobierz plik >> (.pdf 333 kB)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa Pobierz plik >> (.pdf 407 kB)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”. Pobierz plik >> (.pdf 695 kB)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia  2009r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach  Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”. Pobierz plik >> (.pdf 35,4 kB)
  • Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. z 2009 r. Nr 72, poz. 619). Pobierz plik >> (.pdf 55,3 kB)
  • Wytyczne zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji realizowanych w ramach 4 osi priorytetowej Pobierz plik >> (.pdf 793 kB)

 

LEGISLACJA UE

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 744/2008 z dnia 24 lipca 2008r. ustanawiające tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym. Pobierz plik >> (.pdf 94,3 kB)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia. Pobierz plik >> (.pdf 1,58 MB)
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego. Pobierz plik >> (.pdf 273 kB)
 
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje
w zrównoważone rybołówstwo.
Strona została zrealizowana z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.